Danh mục: LUẬT VÀ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN KINH DOANH BẢO HIỂM

Tiền gửi nào được bảo hiểm và tiền gửi nào không được bảo hiểm?
30/06/2021 Các quy định khác có liên quan Trần Huyền Trân (Mr.)

Tiền gửi được bảo hiểm Điều 18 Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) quy định: “Tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia BHTG dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền
Chi tiết

Thông tư của Bộ Tài Chính qua các năm
27/06/2021 Thông tư của Bộ Tài Chính Trần Huyền Trân (Mr.)

[doc id=2418] Tổng hợp tài liệu thông tư của bô tài chính qua các năm về hướng dẫn việc thành lập và hoạt động doanh nghiệp Bảo hiểm. Ngoài ra còn có các thông tư hướng dẫn về thuế doanh thu đối với hoạt động kinh doanh, thủ tục cấp giấy chứng nhận,…    
Chi tiết

Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
27/06/2021 Thông tư của Bộ Tài Chính Trần Huyền Trân (Mr.)

[doc id=2409] Tổng hợp thông tư của bộ tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng với doanh nghiệp môi giới Bảo hiểm năm 2011 và có sự thay đổi theo phụ lục Cập nhập cung cấp tài liệu mới nhất cho ngành nghề bảo hiểm (Lưu ý : Bản trên là bản xem trước
Chi tiết

Thông tư của Bộ Tài chính năm 2010
27/06/2021 Thông tư của Bộ Tài Chính Trần Huyền Trân (Mr.)

[doc id=2402] Tài liệu hỗ trợ cần lưu ý về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm( gọi tắt là nghị định só 41/2009 cho các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm và các tỏ chức cá nhân… Xem thêm: thông
Chi tiết

Hướng dẫn đăng ký thuế, khấu trừ thuế, khai thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm
27/06/2021 Thông tư của Bộ Tài Chính Trần Huyền Trân (Mr.)

[doc id=2396] Tài liệu tổng hợp hướng dẫn đăng kí thuế, khấu trừ thuế, khai thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân,… đối với đại lý bảo hiểm. Xem thêm chi tiết  các file thông tư năm 2009 (Lưu ý : Đây .là tài liệu quan trọng trong lĩnh vực Bảo hiểm)   >>
Chi tiết

Thông tư của bộ tài chính năm 2007
27/06/2021 Thông tư của Bộ Tài Chính Trần Huyền Trân (Mr.)

[doc id=2388] Tổng hợp tài liệu thông tư của Bộ tài chính về: Ban hành quy chế triển khai sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và các tổ chức cá nhân có liên quan. Quyết định ban hành, thi hành và thực hiện của
Chi tiết

Nghị định về luật kinh doanh và sửa đổi qua các năm
26/06/2021 Nghị định của Chính Phủ Trần Huyền Trân (Mr.)

[doc id=2261] Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật kinh doanh Bản hiểm và xử phạt vi phạm hành chính qua các năm. Nghị định không áp dụng đối với Bảo hiểm xã hội, y tế, Bảo hiểm tiền gửi và các
Chi tiết

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính
26/06/2021 Nghị định của Chính Phủ Trần Huyền Trân (Mr.)

[doc id=2256] Mọi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh Bảo hiểm phải được phát hiện kịp thời và phải bị đình chỉ,…Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh Bảo hiểm năm 2001. Xem thêm: Tài liệu Nghị định của chính phủ
Chi tiết

Nghị định của chính phủ năm 2007
26/06/2021 Nghị định của Chính Phủ Trần Huyền Trân (Mr.)

[doc id=2247] Chính phủ quy định chế độ Tài chính đối với doanh nghiệp Bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới Bảo hiểm. Xem thêm: Nghị định của Chính phủ về chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh .Bảo hiểm. (Tổng hợp tài liệu năm 2007 về Luật kinh doanh Bảo
Chi tiết

Luật bảo hiểm tiền gửi
26/06/2021 Luật Kinh doanh Bảo hiểm Trần Huyền Trân (Mr.)

[doc id=2241] Bảo hiểm tiền gửi nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, đảm bảo sự phát triển an toàn lành mạnh của hoạt động ngân hàng. Luật căn cứ theo hiến pháp nước
Chi tiết