Danh mục: Nghị định của Chính Phủ

Nghị định về luật kinh doanh và sửa đổi qua các năm
26/06/2021 Nghị định của Chính Phủ Trần Huyền Trân (Mr.)

[doc id=2261] Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật kinh doanh Bản hiểm và xử phạt vi phạm hành chính qua các năm. Nghị định không áp dụng đối với Bảo hiểm xã hội, y tế, Bảo hiểm tiền gửi và các
Chi tiết

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính
26/06/2021 Nghị định của Chính Phủ Trần Huyền Trân (Mr.)

[doc id=2256] Mọi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh Bảo hiểm phải được phát hiện kịp thời và phải bị đình chỉ,…Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh Bảo hiểm năm 2001. Xem thêm: Tài liệu Nghị định của chính phủ
Chi tiết

Nghị định của chính phủ năm 2007
26/06/2021 Nghị định của Chính Phủ Trần Huyền Trân (Mr.)

[doc id=2247] Chính phủ quy định chế độ Tài chính đối với doanh nghiệp Bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới Bảo hiểm. Xem thêm: Nghị định của Chính phủ về chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh .Bảo hiểm. (Tổng hợp tài liệu năm 2007 về Luật kinh doanh Bảo
Chi tiết